Архив: Текстовете

Изследванията и статиите по-надолу бяха свободно достъпни на оригиналния сайт, като всъщност само малка част от тях бяха изнасяни като доклади. В този смисъл сайтът имаше допълнителна функция, която не се припокриваше директно със семинарите.
Авторите са по азбучен ред на фамилните имена.


Борис Ангелов
• Морбидният дискурс в дебата и битието на Славейков и Вазов
• Четене и хранене. Алегории на четенето у Вазов и Славейков

Васил Видински
• Какво е искал да каже авторът? (същият текст е публикуван във вестник "Култура" - 25 август 2000г.)
• Небето във Възрожденската книжнина
• Къде се намира глобализацията? - публикация в "Литературен вестник"
• Университетът: празното говорене - публикация в "Литературен вестник"
 
Зорница Йорданова
• MEMENTO MORY - Аспекти на /не/обвързване между апокрифа “Ходене на Богородица по мъките” и “Ад” на Данте Алигиери
 
Гергана Костурска
• Граф Дракула като културен герой
• Антиномиите на Кант в баладата "Изворът на Белоногата"
 
Йордан Люцканов 
• Иконоборческая традиция в Петербурге: “Воображаемый разговор с (императором) Александром I”. - Дипломна работа по Руска литература - защитена през 2000 г.
• Рецензия: Понятието “интер(…)алност” и културологическите дирения на С.С.Аверинцев. (“Пред”- символизъм и след “пост”-постсимволизма.)
• Превод на "Yogacarina Citta-matra" - индийска философия, школа Mahayana.
• Теория и терор - публикация във в-к "Култура"
 
Малка носовка и <Проектория>
• Университетът: никой не знае защо - (противоречива заявка за дебат по проблемите на висшето образование) - текстът е публикуван във вестник "Култура" - 8 декември, 2000 г. бр. 48.
 
Еньо Стоянов
• "Философският" "дискурс" на "модерността": Хабермас и литературната критика (разширен и различен вариант на този текст е публикуван в сп. "Кръг")
• Усвояване на чуждото: отчуждаване на своето във възрожденския дискурс
• Един рецептивно-естетически поглед към старата българска литература: "Житие с малка похвала на Иван Рилски" от Димитър Кантакузин
• Писането: намерението като игра или играта като намерение
• Теория и терор - публикация във в-к "Култура"
• "Университетът - една година по-късно" - публикация в "Литературен вестник"
 
Дарин Тенев и Еньо Стоянов
• Превод на "Differance" на Жак Дерида

Дарин Тенев
• За инстанциите в лирическата творба
 
Петър Трендафилов
• Мит и епос в българската литература през 80-те години на 19 век
 
Юнуз М. Юнуз
• Европейската философия през "Копнение" на Яворов